Knihy

 

Zde jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.

 

Po kliknutí na obálku knihy se obrázek zvětší.

 

Pokud máte zájem, tak mi napište na E-mail: radek [tečka/dot] chloupek [zavináč/at] seznam [tečka/dot] cz

 

vize krizove cesty malyA. K. Emmerichová - HOŘKÉ UMUČENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA

Vize křížové cesty jako zjevení

 

Vybráno z úvodu: ...Anna Kateřina žila v době, kdy tak říkajíc věda učila o Ježíši Kristu a o biblických událostech jako o bajkách. Její utrpení, život a nadpřirozená zjevení však způsobily obrácení mnohých nevěrců. Zvláště podivné je obrácení básníka Klementa Brentana, jenž k ní přišel na návštěvu ze zvědavosti r. 1818 a zůstal u ní až do její smrti.

 

emmerich I obalka malyA. K. Emmerichová - ŽIVOT A HOŘKÉ UMUČENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA díl I.

 

Vybráno z úvodu: ...Viděla jsem pád andělů, stvoření země i ráje, Adama a Evy, i první hřích. Domnívala jsem se, že to vše vidí každý člověk tak, jako vidíme ostatní věci kolem sebe, a tak jsem vyprávěla svým rodičům, sourozencům a druhům svých dětských her zcela otevřeně o tom, až jsem zpozorovala, že se mně smějí a ptali se mě, zda mám knihu, ve které je toto vše napsáno. ...Mívala jsem toto vidění nejenom v noci, ale i ve dne, na poli, doma, v chůzi, při práci, za nejrůznějšího zaměstnání.

Obsah knihy (klikni zde)

 

zivot-a-umuceni-Krista-II malyA. K. Emmerichová - ŽIVOT A HOŘKÉ UMUČENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA díl II.

 

Text z počátku 19. století (druhý díl o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista). V tomto díle se seznámíme s počátkem Ježíšova veřejného života, s jeho čtyřicetidenním půstem, dozvíme se o jeho setkání s Janem. Končí obrácením samaritánky.

 

 

zivot-a-horke-utrpeni-III malyA. K. Emmerichová - ŽIVOT A HOŘKÉ UMUČENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA díl III.

 

Třetí díl o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. V tomto díle provázíme Ježíše do Genezaretu a na břeh Jordánu, jsme svědky prvního obrácení Magdalény i Ježíšova učení a skutků v Kafarnau. Končí vysláním apoštolů a učedníků.

 

 

emmerich IV obalka maly A. K. Emmerichová - ŽIVOT A HOŘKÉ UMUČENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA díl IV.

 

Vybráno z obsahu: Od druhého obrácení Magdalény, která znovu upadla do hříchu, až po předání klíčů Petrovi. Od druhých Velikonoc až po návrat z Kypru. Lazarovo vzkříšení. Ježíš v zemi svatých Tří králů.

Obsah knihy (klikni zde)

 

emmerich VI maly

A. K. Emmerichová - ŽIVOT A HOŘKÉ UMUČENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA díl VI.

Obsah knihy (klikni zde)

 

 

 

zivot presvate panny marie malyKlement Brentano - ŽIVOT PŘESVATÉ PANNY MARIE

 

Je to vydání z roku 1929 a pro zajímavost uvádím, že souhlas k vydání knihy ze strany církevní dal pozdější arcibiskup Beran. Kniha je to objemná, má téměř 500 stran. Našel jsem v knize vložený již nažloutlý dopis (v latině) od překladatele a kněze Matěje Fencla. Vím, že si hodně dopisoval s básníkem a knězem Jakubem Demlem, který A.K. Emmerichovou vyhlásil za svou "největší autoritu po Písmu". A.K.Emmerichová bývá právem označována za novozákonní prorokyni, a její dílo takřka za "páté evangelium". Ale samozřejmě: je to četba jen doplňková a s druhé strany si zas člověk říká, jak je dobře, že v evangeliích není napsáno vše. Co je u těchto čtyř sloupů Církve, u Matouše, Marka, Lukáše a Jana, úplně ke spáse stačí. Ale Emmerichová je něžné pohlazení vánkem DUCHA SVATÉHO.

Obsah knihy (klikni zde)

 

zivot presvate panny marie 1912 malyKlement Brentano - ŽIVOT PŘESVATÉ PANNY MARIE

 

Je to vydání z roku 1912 a má 538 stran. Dle vidění ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové.

 

 

 

kterak poznavala malyP.K.E. Schmöger - KTERAK POZNÁVALA CTIHODNÁ ANNA KATEŘINA EMMERICHOVÁ OSTATKY SVATÝCH A JAKÁ MĚLA PODIVUHODNÁ VIDĚNÍ JEJICH ŽIVOTŮ

 

Toto je vydání z roku 1926, stran 234. Podle zápisků Poutníkových (Klement Brentano) uspořádal P.K.E. Schmöger. Obsah: Jak Anna Kateřina poznává ostatky svatých; Svátek svatých ostatků léta Páně 1820; O kříži se svatými ostatky; Hoch mučedník ze Sachsenhausenu; Poznání ostatků, které Overberg zaslal z műnsterských kostelů; Sv. Anežka a Emerenciana; Sv. Pavla; Sv. Háta; Sv. Dorota; Sv. Apolena; Scholastika a Benedikt; Sv. Eulalie; Sv. Valburka; Svatí mučedníci Paschalis a Cyprian; Perpetua a Felicitas; Svatý Tomáš Akvinský; Heřman Josef; Sv. Izidor; Svatý Štěpán, Vavřinec a Hippolyt; Sv. Nikodem; Sv. mučednice Zuzana; Sv. Klára; Obrazy ze života svatého Augustina, svatého Františka Saleského a svaté Jany Františky de Chantal; Justina a Cyprian; Sv. Diviš Areopagita; Ostatek svatého Lukáše; Sv. Uršula; Sv. Hubert; Sv. Nikostrat; Svatá Theoktista; Sv. Gertruda; Sv. Cecilie; Sv. Kateřina; Blahoslavená Magdalena Hadamarská a Kolumba Schanoltová z Bamberku; Účinky částečky nejdražší krve a vlasů přesvaté Panny; Účinky svatého Kopí; Účinky částečky sv. Kříže; Oděv přesvaté Panny; Ostatky Marie Panny; Domnělé vlasy Marie Panny; O věcech posvěcených; Groš sv. Benedikta; Pohled do ráje

 

svate knezstvi malyJaroslav Durych - SVATÉ KNĚŽSTVÍ PODLE VIDĚNÍ CTIHODNÉ A. K. EMMERICHOVÉ

 

Je to vydání z roku 1939 a určitě potěší i ty, kteří se chtějí dozvědět o A. K. Emmerichové něco bližšího. Jsou zde obrazy ze Starého zákona a ze života jednotlivých svatých a blahoslavených. Obrazy o andělích a ďáblech a o příbytcích a působení duchů dobrých a zlých. Obrazy o modlitbě, utrpení a pokání. Obrazy o očistci. Obrazy o úkladech proti Církvi. Obrazy lidského počínání a hříchu. Obrazy o Církvi a kněžství a obrazy o proroctví.

Obsah knihy (klikni zde)

 

hora proroku malyA.K. Emmerichová - HORA PROROKŮ

 

Vybráno z knihy: ...Onen zjev mi řekl, anebo já uznala z něho, že tyto knihy obsahují nejsvětější majetek lidí, a on že všechno zkouší a porovnává a co jest  nepravého spaluje v tom ohni vedle stanu. Pravil mi, že tady jest proto, aby sem žádný člověk se nedostal; že jest mu toto vše opatrovati a hlídati, až  přijde čas, kdy toho bude potřeba. Ten čas prý už několikrát mohl nastati; ale té době prý jest stále ještě mnoho na překážku. Ptala jsem se ho, zdali toho  za takových okolností nepociťuje, že tak dlouho jest mu čekati? Pravil mi: V Bohu není času. Také mi řekl, abych si zde všechno prohlédla, a vyvedl mne ze  stanu a ukazoval mi vůkol. Pravil též: lidé ještě nezasluhují všeho toho, co se tady uchovává.

 

posledni dnove malyP. K. E. Schmöger - POSLEDNÍ DNOVÉ CTIHODNÉ A. K. EMMERICHOVÉ

 

Vybráno z knihy: ...Dne 11. února dal P. Limberg chudé nádenici almužnu, aby se svými dětmi po devět dní konala křížovou cestu za nebožku. Poutníkovi dal  o tom toto vysvětlení: "Několik dní před smrtí mi nemocná uložila, aby vikář Hilgenberg devět dní v kapli svaté Anny sloužil za ni Mše svaté a aby před obrazem  tam za ni hořela svíce; rovněž si přála, aby nádenice s dětmi konala za ni devět dní křížovou cestu. Ale křížové cesty jsem nedal konati, poněvadž nebylo  příhodné počasí. Nemocná nemohla věděti, že jsem toho opomenul, ale krátce před svým skonem pravila: O jednu věc jste mne přece připravil: neřekl jste té ženě,  aby konala křížovou cestu!"

Obsah knihy (klikni zde)

 

prace a utrpeni malyP. K. E. Schmöger - PRÁCE A UTRPENÍ CT. ANNY KATEŘINY EMMERICHOVÉ ZA CÍRKEV / ZA OBRÁCENÍ HŘÍŠNÍKŮ A ZA UMÍRAJÍCÍ S OBRAZY SVÁTKŮ

 

Vybráno z knihy: ...To se mi zdálo velmi směšným, i řekla jsem bez obalu: Jak jest to přece možno, toť přece prapodivná řeč, že jsem to  učinila, než jsem se narodila? I pravila mi: Veškeren můj život a všecky mé práce, jako vůbec život a práce všech lidí, jest prý  rozptýlen a rozdělen v předcích. Ukázala mi obrazy, jak Ježíš působil už v Davidovi, a jak jsme zhřešili v Adamovi, a jak dobré, které  v sobě obživujeme, jest dobrem, které žilo už v našich předcích a bylo toliko zatemněno...

Obsah knihy (klikni zde)

 

emmerich ubohe duse z ocistca maly ZAEX - ÚBOHÉ DUŠE Z OČISTCA / PODLA VIDENÍ BLAHOSLAVENEJ ANNY KATARÍNY EMMERICHOVEJ

 

 

 

 

 

emmerich tajomstva stareho zakona malyAnna Katarína Emmerichová - TAJOMSTVÁ STARÉHO ZÁKONA

 

 

 

 

 

zivot ctihodne emmerichove reholnice malySchmöger - ŽIVOT CTIHODNÉ ANNY KATEŘINY EMMERICHOVÉ, ŘEHOLNICE KLÁŠTERA AUGUSTINIÁNSKÉHO V DULMENU

 

 

 

 

otec promlouva malyAndrea d´Ascanio - OTEC PROMLOUVÁ KE SVÝM DĚTEM

 

Soukromé zjevení, kdy se samotným Bohem hovoří Eugenia Elisabetta Ravasiová 

Vybráno z knihy: ...Melodie utichla a přišel průvod vyvolených, cherubínů a serafínů, a s nimi Bůh, náš Stvořitel  a náš Otec. Poklonila jsem se až k zemi a zcela ponořena do své nicotnosti jsem se pomodlila Magnificat.  Hned nato mi Otec řekl, abych se posadila vedle Něho a zapsala, co se rozhodl říci lidem. Celý nebeský dvůr, který  ho doprovázel, zmizel. Zůstali jsme tam jen On a já. Otec, dříve než se posadil, mi řekl: ...

...Poté, co odložil korunu a svatozář ke svým nohám, aby se podobal obyčejnému člověku, vzal do levé ruky glóbus  a přitiskl si ho k srdci. Potom si sedl vedle mě. Mohu říct jen několik slov o Jeho příchodu, o vzhledu, který  vzal na sebe, a o Jeho Lásce! Při své nevzdělanosti nenacházím slova, abych vyjádřila vše, co mi zjevil. Řekl: ...

 Obsah knihy (klikni zde)

 

Maria Valtorta - ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

 

Obsahuje vybrané epizody z dob veřejného působení Pána Ježíše, které zasazují jednotlivé evangelijní výroky a podobenství do širších společenských a situačních souvislostí. Teprve při jejich četbě si čtenář plně uvědomí, s jakou nesmiřitelnou nenávistí od samého počátku Pána Ježíše pronásledovaly židovské elity.  Přímý popud ke knižnímu vydání Poémy o Bohu Člověku dal sám papež Pius XII., v roce 1949 rukopis posoudil osobně a prohlásil o něm: "Uveřejněte, kdo bude číst, porozumí."

 

Maria Valtorta - ŽIVOT PANNY MARIE

 

Obsahuje autentické scény ze života Panny Marie počínaje jejím Neposkvrněným Početím a konče jejím Nanebevzetím. Čtenář tak dostává do rukou knihu výjimečné krásy a úchvatných svědectví nejen o samotných událostech, ale i o niterném životě Panny Marie a o jejím spoluvykupitelském poslání.

 

evanjelium ako mi bolo odhalene 1 malyM. Valtorta - EVANJELIUM, AKO MI BOLO ODHALENÉ

PRVÝ DIEL, kapitoly 1 - 78 

 

Pouze první kniha, celé dílo se skládá z 10 knih. Vážený čtenáři, pokud jste člověk o kterém by šlo napsat zhruba toto .......Hledám "pravdu" o Pánu Ježíši, pořád si v duchu opakuji, že nechci jen číst knihy, kde se píše, jak si kdo myslí, jaký asi byl jeho život - chci u toho být s ním....... Tak začněte číst toto dílo, samozřejmě také vše od A. K. Emmerichové. V papírové podobě možno zakoupit na www.mariavaltorta.sk

 

magdalena valtorta malyMaria Valtorta - MAGDALÉNA 

 

 

 

 

 

mysticke mesto bozi malyMaría de Jesús de Ágreda - MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ

 

Je to podrobný životopis Pána Ježíše a Panny Marie. Je zde mnoho podrobností i o jiných lidech, je to soubor informací o tom, jak to bylo od začátku - o stvoření, běh dějin spásy až do smrti a korunování P. Marie po jejím vzkříšení a nanebevzetí. Je to psáno podle zjevení a pod přímým vedením Božím a Panny Marie. Když mnozí, kteří čtou Bibli, by rádi věděli více, než je tam psáno o životě P. Ježíše a těch, kteří žili kolem Něho a s Ním, tak se to může dočíst zde. V úvodu se dočte vše potřebné, aby se mohl zorientovat v tomto ohledu, zda je to důvěryhodné, či ne. Je tam důležité VŠECHNO, co je tam napsané. Není dobré nic přeskakovat. A když, tak se vrátit. Marie z Agredy dnes patří k asi 250 příslušníkům církve, jejichž těla po smrti nepodléhají rozkladnému procesu.

 

mysticke mesto bozi tucek malyMarie od Ježíše z Agredy - MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ

 

V roce 1954 Jan Řeřucha přeložil dílo z církevně schváleného anglického překladu. V současné době je text tohoto díla postupně přepracováván (úprava slovosledu, modernizace některých výrazů, oprava některých špatně přeložených míst, zvětšení věrnosti vůči anglickému překladu, úprava biblických textů podle Jeruzalémské bible, oprava mnoha špatných odkazů na biblické texty). V týdeníku SVĚTLO č. 22/2015 autor nového překladu pan J. Tuček a kolektiv uvádí tento komentář: .....můžete se dozvědět, že se Kristus Marii a Josefovi ve dvanácti letech vlastně neztratil, můžete si přečíst, o čem si s učenci v chrámě, než ho Marie s Josefem nalezli, povídal, můžete se dozvědět něco víc o Janu Křtiteli, Josefovi, apoštolech, kajícím lotrovi, římském vojákovi Longinovi, který probodl Kristu na kříži bok, můžete si udělat představu o pravých motivech chování Jidáše, dozvíte se o závěti, kterou Kristus při ukřižování ustanovil, obdržíte výklad posledních sedmi Kristových slov. Především se však dozvíte velice mnoho o Marii Matce Boží, která se zásadním způsobem podílela na díle spásy. Dozvíte se, že to nebyla jen žena, která porodila Krista, ale že je to lidská bytost s největším teologickým vzděláním, že ve všem s Kristem spolupůsobila, dokonce si vyprosila na Bohu milost, aby mohla cítit stejnou bolest jako Kristus v průběhu celého mučení a ukřižování. V knize se také píše o démonech a pekle.....

 

katerina sienska panna ze tretiho radu sv dominika 1888 malyKonečný - SVATÁ KATEŘINA SIENSKÁ, PANNA ZE TŘETÍHO ŘÁDU SV. DOMINIKA

 

Vydání z roku 1888, stran 382. Vybráno z knihy: ...tak vypravuje dále P. Raymund, dáno mi o ctnosti její neomylné znamení. Přihodilo se totiž, že jsouc kdysi mnohými bolestmi sklíčena pro mě poslala prosíc, abych neváhal přijíti k ní, jelikož se mnou o některých věcech promluviti žádá. Když jsem k ní přišel, začala, jak jí zvykem bylo, řeč o Bohu, a mluvila o věcech tak podivuhodných a nepochopitelných, že jsem, zapomněv události nahoře vyprávěné, znova přemýšleti se jal, je-li to možno a pravdivo. Co jsem takto myslil a pochybuje na ni pohlížel, změnila se tvář její z nenadání ve tvář mužskou a dívala se na mne tak přísnýma očima, že jsem se hrůzou třásl. Majestátností, která se v ní jevila, byl jsem všecek ohromen, a velebností, která z ní vycházela, tak překonán, že, nemoha se opanovati , pozdvihl jsem ruce a zvolal: "Ó kdo jest, jenž na mne patří?" Načež mi v odvěť dí sv. panna: "Ten, který jest." To když pověděla, zmizela tvář, kterou na se přijala a objevila se znovu tvář její přirozená, tak že jsem dobře poznati mohl, koho před sebou mám." Že slova tato nejsou snad vymyšlena, nýbrž úplně pravdě vzata, dosvědčuje sám ctihodný kněz ten těmito slovy: To před Bohem mluvím v bezpečnosti, poněvadž Otec Pána našeho Ježíše Krista ví, že nelhu. ...

Ze života Kateřiny Sienské - již v šesti letech měla první zjevení Pána Ježíše. Další citace z knihy: ...Když jednoho dne vracela se s bratrem Štěpánem, hošíkem asi sedmiletým, domův od vdané sestry Bonaventury, spatřila na náměstí "Valle Piatta", ze kterého viděti bylo chrám i klášter bratří kazatelů (dominikánů), vznášeti se nad střechou chrámovou královský trůn a na něm sedícího veškerenstva vládce - Ježíše Krista. Na hlavě Jeho leskla se papežská koruna a vedle něho stáli svatí apoštolé Petr a Pavel se svatým Evangelistou Janem. Neočekávaný zjev zarazil bojácné srdce Kateřino, lásky však a přívětivosti plná tvář Spasitelova tak se jí zalíbila, že naň zraky upřela a se zastavila. Milostivý Bůh všimnul si jí a pozdvihna pravici žehnal ji znamením svatého kříže. ...

 

dialog s bozi prozretelnosti malysv. Kateřina Sienská - DIALOG S BOŽÍ PROZŘETELNOSTÍ 

 

Vybráno z úvodu: ...Podnětem k sepsání DIALOGU se stal mimořádně silný mystický zážitek, o kterém píše Rajmund z Kapuy: "Asi dva roky před smrtí jí byla pravda z nebes zjevena s takovou jasností, že Kateřina byla puzena písemně ji zaznamenat pro ostatní. Požádala své sekretáře, aby jakmile uvidí, že se dostala do extáze, zaznamenali vše, co bude říkat. Tak byla v krátkém čase sepsána kniha obsahující dialog duše se samotným Pánem, v němž duše klade Pánu čtyři otázky a Pán jí odpovídá a osvětluje jí mnohé užitečné pravdy." ...

 

Kniha má 355 stran

 

knihy videni a zjeveni sv alzbety senavske malyKNIHY VIDĚNÍ A ZJEVENÍ SVATÉ ALŽBĚTY ŠENAVSKÉ

 

Je to vydání z roku 1913 a má 326 stran. V roce 1152 začíná mít Alžběta ze Schönau vize různých druhů, která byla vždy provázena hlubokým tranzem. Ty zpravidla nastaly o nedělích, svátcích, při mši, po vyslechnutí nebo při čtení životů svatých. Kristus, Panna Marie, strážný anděl, či konkrétní světec dne se ji zjevil a instruoval ji. Ona viděla naprosto reálně umučení, vzkříšení a nanebevstoupení, nebo jiné scény ze Starého a Nového zákona. Alžběta své vize někdy směřovala konkrétním osobám. Takových dopisů je 22, většina z nich je adresována řeholníkům, často si psala také s mystičkou Hildegardou z Bingenu. Anděl Páně ji povzbuzuje ve zveřejnění jejích vizích. Citace z knihy: .....Znova však přišel Anděl a stál přede mnou řka: Proč ukrýváš zlato do bláta? To jest slovo Boží, poslané ústy tvými na zemi, nikoliv aby se ukrývalo, nýbrž aby se vyhlašovalo k chvále a slávě Pána našeho a k spáse lidu jeho.....

 

mysticke zazitky a duchovne rady angela malybl. Angela z Foligna - MYSTICKÉ ZÁŽITKY A DUCHOVNÉ RADY

 

Slovenské vydání knihy o 292 stranách. Angela z Foligna je považována za největší italskou mystičku. Hodně čerpala z mystiky utrpení. Díky své pronikavé a plodné schopnosti reflexe toho, co jí Pán zjevoval a dával zakoušet, schopnosti, která nemá srovnání s jinou ženou 13. století, je nazývána „magistra theologorum“ (učitelka teologů). 4. října 1291 (tedy na svátek sv. Františka) se odehrála jedna z nejpamátnějších událostí jejího života. Bylo to při zastávce v jedné kapličce zasvěcené Boží Trojici na „Via degli Ulivi“ (Olivové cestě). Zjevila se jí Nejsvětější Trojice, slyší hlas, který jakoby sestupuje do jejího srdce: „Prosila jsi mého služebníka Františka, a já jsem nechtěl poslat jiného posla. Já jsem Duch Svatý, a přišel jsem k tobě, abych ti dal útěchu, jakou jsi nikdy nezakusila“ Je to poprvé, co Angela slyší hlas neviditelného Boha tak jasně. Další citace: ....."Urobím ti veľké veci pred tvárou národov a budeš ma poznávať, oslavovať a zvelebovať a v tebe budú chváliť moje meno mnohé národy." Toto a mnoho podobného mi povedel. ..... Dnes patří Angela da Foligno mezi mrtvé neporušené rozkladem.

 

 

sv hildegardy cestyvez malySV. HILDEGARDY CESTYVĚZ NEBO KNIHA VIDĚNÍ A ZJEVENÍ KNIHA I.

 

Je to vydání z roku 1911 a má 204 stran. Z latinského originálu přeložil Jakub Deml. Jádro knihy tvoří 6 soukromých zjevení. Citace z knihy: .....uzřela jsem převeliký jas, v němž ozval se ke mně hlas s nebe, řkoucí: O člověče křehký, a popele popela, a hnilobo hniloby, říkej a piš, co vidíš a slyšíš. Ale protože jsi bázliva k řeči, a jednoducha na výklad, a neučena k sepsání věcí těchto, říkej a piš je nikoli dle úst člověkových, ani ve smyslu lidského slohu, nýbrž tak, jak to v nebeských s hůry divech Božích vidíš a slyšíš, tak to vypovídajíc a pronášejíc, jak i posluchač slova učitele svého si osvojiv, odříkává je přesně po něm, jak on chce, jak navádí a přikazuje. Tak tedy i ty, ó člověče, říkej to, co vidíš a slyšíš; a piš to nikoli dle sebe, a nikoli dle jiného člověka, nýbrž dle vůle vědoucího, vidoucího a pořádajícího vše v tajích mysterií svých.....

 

listy sv hildegardy z bingen 1948 malyLISTY SV. HILDEGARDY Z BINGEN

 

Výbor třicetitří listů svaté Hildegardy z Bingen podle vydání Mignova a překladu Clarusova

 

Je to vydání z roku 1948 a má 126 stran. Jedná se o dopisy, které Hildegarda adresovala různým významným osobnostem své doby. Z listů je patrné, jak Hildegarda vnímala sebe sama jako zapisovatelku vizí (jak chápe svoji pozici mystičky), jak před autoritami své dílo obhájila.

 

jezisovo srdce svetu malyJEŽÍŠOVO SRDCE SVĚTU 

 

Je to výběr ze spisů Konsoláty Betronové členky kapucínského řádu. Mystické zážitky začala mít již v dětství. Ten první měla po sv. přijímání 8.12.1916. Citace z knihy: .....o hospodářské krizi, která trýznila svět už před poslední válkou (15. listopadu 1935): I bída, která nyní vládne ve světě, není dílem mé spravedlnosti, nýbrž mého milosrdenství. O kolik chyb méně se páchá z nedostatku peněz! Oč více modliteb se vznáší k nebi v peněžních úzkostech! Ó nevěř, že mě pozemské bolesti nedojímají; avšak miluji duše, chci je zachránit, a proto jsem nucen užít přísnosti. Ale věř, dělám to z milosrdenství. Žijí-li duše v nadbytku, zapomínají na mne a zatracují se; v bídě se vracejí ke mně a zachraňují se. Věř, je tomu tak. ..... Další citace z knihy: .....Aby Ježíš zmírnil ohromnou úzkost sestry Konsoláty pro zničení tolika domů v jejím milovaném Turíně při strašných náletech, uváděl jí stejnou myšlenku víry (v prosinci 1942): Konsoláto, domy budou znovu vystavěny; duše však, které zahynou, nebudou vzkříšeny. Což není lepší zachránit duše, a domy nechť se zboří, než ztratit na věky duše, a domy zachránit?.....

 

zivot melanie pasacky la salettske malyŽIVOT MELANIE PASAČKY LA SALETTSKÉ

 

Vydání z roku 1914, stran 223. Je zde zveřejněna historie prvních let jejího života, jak ji sama napsala, na rozkaz svého zpovědníka. Mélanie Calvatová psala tyto věci, dohnána poslušností a zcela nerada. V knize je uvedeno, že byla vyučovaná Ježíšem osobně, jehož viděla skoro den ze dne ve způsobě dítka a jehož jmenovala důvěrně svým "bratříčkem". Byla stigmatisovaná od tří let a konala zázraky největších světců. Když ponejprv se jí zjevil Ježíšek (byly jí tehdy asi 3 roky), napomenula Ho, řkouc: „Mluv hodně zticha, nemám ráda hluku!“ Doma jí neříkali jinak než Němák, Divoška, Vlčice. Matka ji nenáviděla tak, vlastní její matka, že si toho přirozeně nemůžeme ani vysvětlit. Usilovala o její smrt a také učinila vše, aby ji zbavila života. Tříleté děvčátko vyhnala do lesů v lijavci, v noci, ve sněhu a v mrazu, a tam se jí ujal Ježíšek, představiv se jí jako Bratříček, žvatlal s ní, chránil ji, hrál si s ní, poučoval ji o svém skrytém životě, o dogmatech své církve, o ceně své nejdražší krve, o díle vykoupení pro všechny časy, o tajemstvích svého nejsvětějšího srdce. V této knize se nic nepíše o mariánském zjevení - ZJEVENÍ PANNY MARIE v La Salette ve Francii 19. září 1846

 

studium brezen 1906 malySTUDIUM BŘEZEN 1906

 

V těchto spojených arších naleznete mimo jiné texty ( zjevení ) od Sv. Hildegardy a bl. A. K. Emmerichové. Co se týče vidění sv. Hildegardy jsou zaměřeny na velké události konce časů (na apokalypsu). Citace z knihy: ..... Z lůna světla živého slyšela jsem hlas řkoucí: Ó dcero Sionská, koruna cti nachýlí se na hlavě tvých synů, a plášť jich bohatství bude ustřižen, protože nepoznali času, jejž jsem jim dal, by viděli a by vyučili národy. Protože toho nečiníte, stanete se otroky otroků, ba i ti budou soudci vašimi; a vaše svoboda schřadne, jako požehnání odvrátilo se od Chanaana. Tyto biče budou pouze předchůdci jiných bičů hroznějších, jež budou sledovati. Ďábel praví sám u sebe o vás: Nalézám v nich věci, v nichž si vůle moje oblibuje. Nechtějí pracovati pro svého Boha a za nic ho považují... Vy, ó moji učedníci a moji poddaní, vy jste mnohem více zkázněni než oni před lidem. A proto vyvyšte se nad ně, vyrvete jim jejich bohatství a jejich čest, a až je obloupíte, zarduste je. - A co ďábel praví sám u sebe, na mnohých s dopuštěním Božím provede. Avšak já, jenž jsem, pravím těm, kteří slyší: V čase, kdy toto se uskuteční pomocí lidu pohříženého v blud, ještě horšího než tento, trosky padnou na vás za trest na vaše zpronevěření, a tento lid Vás bude pronásledovati a odhalí vaše díla. Vystaví je na bílé světlo denní, a řekne o vás: Tito jsou štírové ve svých dílech a jejich díla jsou díla hadů. A jakoby s horlivostí pro Pána vmetne vám ve tvář toto prokletí: Cesta bezbožných zahyne (ž. 1) neboť vyhladí výsměchem a sarkasmem vaše cesty nepravosti..... Co se týče vidění A. K. Emmerichové jsou zde zaměřeny na narození Ježíše Krista.

 

 

sv prokop divotvurce 2003 malyŘád sv. Basila Velikého - SVATÝ PROKOP DIVOTVŮRCE

 

Tato kniha nepochybně předčí všechna Vaše očekávání. Se sv. Prokopem se spojuje obrovské množství zázraků, které se děly za jeho pozemského života i po jeho smrti až dodnes. Jeho pozemský život byl plný zvláštností. Pro lepší pochopení slova "DIVOTVŮRCE" doporučuji kliknout na odkaz k obsahu knihy.

Obsah knihy (klikni zde)

 

 

dennicek kowalska malyFaustyna Kowalská - DENNÍČEK

 

Faustyna napsala deníček na žádost Ježíše. Svědectví o promluvách své duše s Ježíšem zapisovala v posledních čtyřech letech svého života.

 

 

 

krizova cesta k bozimu milosrdenstvi malyNakladatelství Sypták - KŘÍŽOVÁ CESTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

 

Vybráno z úvodu: ...Tato křížová cesta je sestavena převážně ze zjevení Pána Ježíše blahoslavené sestře Faustyně, apoštolce Božího milosrdenství. Zaposlouchejme se do povzbudivých slov našeho Pána a rozjímejme nad nimi, abychom plněji uvěřili Božímu milosrdenství a stali se jeho svědky.

 

 

turzovka malyTURZOVKA - LURDY V SRDCI EVROPY

 

Svědectví o zjeveních, uzdraveních a událostech kolem Turzovky, jak se šířily mezi lidmi.

Obsah knihy (klikni zde)

 

 

zjeveni lurdska duverne vzpominky svedka malyJ. B. Estrade - ZJEVENÍ LURDSKÁ (Důvěrné vzpomínky svědka)

 

Je to vydání z roku 1933 a má 213 stran. Vybráno z úvodu: ...V době Zjevení bydlel jsem  v Lurdech jako berní úředník. První zprávy o Jeskyni mi byly lhostejné; pokládal jsem je za  bajky a nezajímal jsem se o ně. Zatím všeobecné nadšení rostlo den ode dne, ba hodinu od  hodiny; obyvatelé lurdští, zvláště ženy, proudem se hrnuli ke skalám massabieilským a  vypravovali pak své dojmy s nadšením až šíleným. Naivní víra a vytržení těchto dobrých lidiček  mne nevzrušovaly; vysmíval jsem se všemu bez zkoumání nebo sebemenšího šetření až do dne  sedmého zjevení. Toho dne, ó, nezapomenutelná chvíle mého života! Panna Neposkvrněná mne  takřka přitáhla k sobě a jako úzkostlivá matka, jež neustále střeží své poblouzené dítko,  mě dovedla k Jeskyni. Tam jsem spatřil Bernadetu u vytržení a slyšel výkřiky nadšení!... Byl  to výjev přímo nebeský, nevylíčitelný. Přemožen, usvědčen samozřejmostí, plazil jsem se po  kolenou až k tajemné, nebeské Panně, jejíž přítomnost jsem pociťoval. To byl první projev  mé víry. Mžikem všechny mé předsudky zmizely.....

 Obsah knihy (klikni zde)

 

henoch 1 malyKNIHY HENOCHOVY

 

Staré židovské spisy (apokryfní), které nebyly zařazeny do bible. Vybráno z úvodu knihy: Henochovy spisy jsou nazvány podle jejich ústřední postavy, kterou je patriarcha Henoch, „sedmý od Adama“ (Ju 14), o němž čteme v Gn 5,18 - 24. Henoch je mimo jiné pradědečkem Noeho. Jméno Henoch znamená česky „Zasvěcený“. Jak jméno, tak biblická zpráva, že „chodil s Bohem“ a že neodešel ze světa jako jiní lidé, nýbrž „nebylo ho, neboťho Bůh vzal“ (Gn 5,24), doplněná ještě o sdělení Sírachovo, že „byl přenesen do nebes jako příklad účinného pokání pro všechna pokolení“ (44,16), ho v očích apokalyptiků přímo předurčovaly za znalce Božích tajemství. Český překlad byl pořízen podle Knibbovy edice etiopského textu z r. 1978. Tím je čtenáři přiblížen jednotný tradiční text. Pokud se původní znění aramejských zlomků od něho odchyluje, je uváděno pod etiopským textem, poznámkami a odkazy. Odchylky řeckého překladu uváděny nejsou.

Obsah knihy (klikni zde)

 

23 svatych malyo.z. MAGNIFICAT (SLOVAKIA) - 23 Svätých

 

Obsah: Jsou zde citování proroci a další: Margita Mária Alocoquová, Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, Benedikt, Klára, Anton Paduánsky, Agáta, Juan Diego, Archaniel Michal, Terézia z Avily, Peregrín Laziosi, Jozef - pestún Pána Ježiša, Ignác z Loyoly, Rita z Cascie, Katarína Labouré, Bernadetta Soubirous, Serafim Sarovský, František a Hyacinta, Páter Pio, Leopold Mandič, Albert a Bernardína, Anna Katarína Emmerichová, Sestra Faustína

 

perly zo zivota svatych malyWilhelm Schamoni a Karí Besler - PERLY ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH

 

Vybráno z předslovu překladatele. ...Wilhelm Schamoni a Karí Besler za dlhé roky preštudovali tisíce dokumentov z kanonizačných procesov svätorečení, uložených v cirkevných archívoch. ...Ich aktérmi sa stali ľudia, ktorých Pán Boh obdaril zvláštnymi, nadprirodzenými, teda charizmatickými vlastnosťami, aby mohli pôsobiť ako nástroje Jeho vôle. Wilhelm Schamoni a Karí Besler sa rozhodli predložiť čitateľom výber z obrovského množstva archívnych materiálov, ktoré sú súčasťou úradných procesov, predchádzajúcich cirkevným aktom uznania posudzovaných javov za mimoriadne a vyhlásenia ich nositeľov za blahoslavených alebo svätých. Keďže v rozhodujúcej miere sú to autentické výpovede svedkov odlišného vzdelania, rôznych spoločenských vrstiev a storočí, aj jazyk diela je, pochopiteľne, veľmi rozmanitý. ...Mnohé zo zázrakov sú podobné tým, ktoré činil Kristus, preto sú aj potvrdením vierohodnosti Božej.

 

Jsou zde výpovědi mnoha desítek svědků k činům proroků a dalších - Zázrak krvi svätého Januária v Neapoli, Svätý Ján Nepomucký, Ctihodný Bernard z Calenzana, Svätý páter Claver, Ctihodný Markus z Aviana, Blahoslavený Antonius Baldinucci, Ctihodný Angelus Paoli, Ctihodný Rafael Chylinski, Ctihodný Benignus z Cuneo, Ctihodný Ignatius Capizzi, Svätý Joseph Pignatelli, Svätý Klement Mário Hofbauer, Ctihodná Anna Katarína Emmerich, Blahoslavená Magdaléna z Canossy, Blahoslavená Anna Mária Taigi, Svätý Joseph Benedikt Cottolengo, Svätá Mária Magdaléna Postel, Blahoslavený Dominik (Barberi) od Matky Božej, Ctihodný Pavol Capelloni, Ctihodná Mária Magdaléna de Bengy, Svätý Michael Garicoits, Ludwig Eduard Cestac, Svätý Antonius Mária Claret, Svätá Katarína Labouré, Ctihodný pápež Pius IX, Ctihodný Ludwig z Casoria, Svätý don Bosco, Svätý Antonius Mária Pucci, Svätý Charbel Makhlouf, Ctihodný Vital Grandm, Svätý Michael Rua, Ctihodný Bernard Mário od Ježiša, Ctihodný Jean-Joseph Gérard, Svätá Františka Xavéria Cabrini, Svätý Leopold Mandič

 

tajemna slova brigitta svedska malyTAJEMNÁ SLOVA ZJEVENÍ A VIDĚNÍ SVATÉ BRIGITTY ŠVÉDSKÉ

 

Vybráno z knihy: ...Zalil ji Duch Páně, zapálil ji a vytržena v duchu viděla jasný oblak a z oblaku slyšela hlas, pravící k ní: "Já jsem Bůh tvůj.  A ty budeš mou nevěstou a mým průtokem. Uslyšíš a uzříš duchovní a nebeská tajemství a duch můj zůstane s tebou až do smrti."

Obsah knihy (klikni zde) 

 

mariin nebeklic malyFrantišek Press - MARIIN NEBEKLÍČ

 

Toto je třetí, přepracované a doplněné vydání z roku 1995. Vybráno z knihy: ...nebeklíč je sestaven výhradně z Ježíšových a Mariiných poselství, která v moderní době sdělili svým vyvoleným duším a vizionářům.  ...Překládáno bylo pokud možno doslovně, a to z francouzských a anglických originálů a překladů. Pramen je uváděn vždy v závorce za výrokem. Za autora bych chtěl doplnit, že Ježíšových poselství je více jak 95%. Na konci knihy je několik stránek o vyvolených duších (jejich životopis) a o místech zjevení.

 

V knize je uvedeno: Všechny obsažené texty je dovoleno šířit jakýmkoliv nezkresleným způsobem.

 

maria frantisek press malyFrantišek Press - MARIA…Mariánská zjevení a poselství lidem 20. století 

 

Toto je první vydání z roku 1991. Existuje však již 5. přepracované vydání, které se vztahuje i na 21. století. Toto novější zpracování v papírové podobě možno zakoupit na www.marianskenakladatelstvi.estranky.cz/clanky/mariansky-cyklus.html Obsah: Proroctví z těchto míst: Paříž - ulice du Bac, La Saletta, Fatima, Amsterodam, Kérizinen, Turzovka, Garabandal, San Damiano, Escorial, Medžugorje, Dozulé, Nowra a celý svět 

 

press 6 malyFrantišek Press - MARIA…Mariánská zjevení a poselství lidem 20. století (Dodatek 6 - Peklo existuje)

 

Toto je první vydání z roku 1993. Vybráno z obsahu: Případ Marie Magdaleny, posedlý svědčí o Kristovi, posedlí intelektuálně, případ římského mládence, posedlí z Illfurtu, případ Anneliesy Michelové. Jsou zde popsány satanovy útoky na: Jana Maria Vianneye, Natálii z Maďarska, Faustynu, Julii z Naju, Josefu Menéndezovou, Marii z Ježíše Ukřižovaného, Marii des Vallées. Je zde i kapitola o exorcismu, nepravých proroctví a zjevení, satanismu, a jiné ... 

 

fotos2 malyFrantišek Press - MARIA…Mariánská zjevení a poselství lidem 20. století (Dodatek 7 - Přijď Duchu Svatý)

 

Obsah: O eschatologickém dovršení dějin. Jsou zde citování tito proroci: Marie Valtorta, Lucie z Francie, Marie Sevrayová, Ottavio Michelini, Hildegarda, Marie Des Vallées, Jana Le Royerová, Anna Maria Taigiová, Marie Julie Jahennyová, Elena Leonardiová, Anežka Sasagawa, Don Gobbi, Rose Quattriniová.

 

 

sestra lucie hovori o fatime malySESTRA LUCIE HOVOŘÍ O FATIMĚ ( VZPOMÍNKY SESTRY LUCIE )

 

Druhé české vydání z roku 2007 bylo rozšířeno o další aktuální část: k prvním čtyřem Vzpomínkám,   byly připojeny dodatky I a II – tj. zprávy u zjevení v Ponte-vedra a Tuy, splnění slibu z 13. července 1917,  že (Panna Maria) „opět přijde, aby prosila o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci a zasvěcení Ruska“,  a dále dodatek III obsahující nové dokumenty k třetímu dílu „tajemství“ Fatimy. Se zveřejněním tohoto dokumentu tak dlouho udržovaného v tajnosti bylo nyní v plném znění oznámeno poselství,  které Nejsvětější Panna svěřila v roce 1917 třem vizionářským dětem. Toto vydání Vzpomínek sestry Lucie vychází z portugalského textu  přesně odpovídajícího originálu rukopisu (jedná o doslovný překlad originálních textů), který je uložen v Archívu biskupské kurie v Leirii.

Obsah knihy (klikni zde)

 

fatima malyIcilio Felici - FATIMA 

 

Vybráno z knihy: ...Lidé se zvedli, dívali se udiveně na sebe navzájem, vykoktávali své první dojmy a když se chopili  svých promočených šatů, zpozorovali s novým podivením, že je pestrobarevné sluneční paprsky úplně usušily. Tančící slunce  bylo určeno zástupu. Lidé měli vidět, aby uvěřili a aby lidem přítomnosti i budoucnost, zblízka i zdáli zprostředkovali  zprávu o zázraku a zároveň i spasitelnou zprávu, že Matka Boží skutečně sestoupila ze svého nebeského trůnu, aby lidstvu  přinesla své poselství milosrdenství a záchrany.

 Obsah knihy (klikni zde)

 

garabandal udalosti a data malyP. Eusebio Garcia de Pesquera - GARABANDAL UDÁLOSTI A DATA

 

Autor knihy (kapucín) žil v relativně malé vzdálenosti od vesnice San Sebastian de Garabandal. Měl možnost bližšího kontaktu s vizionářkami a setkal se s mnoha očitými svědky událostí. V již zmíněné vesničce docházelo nejen k vizím spojeným s extázemi, levitacemi a extatickými pochody, ale i k uzdravením a obrácením. V knize je uvedeno, že byl dvakrát nahraný hlas Panny Marie na magnetofonový pásek. Mnozí si totiž přáli, aby Panna Maria řekla něco do mikrofonu. Děti ji prosily: Řekni něco... ne kvůli nám, ale aby lidé uvěřili. Když se přehrávala kazeta, ozval se nepopsatelně lahodný hlas: Nebudu mluvit. Jacinta a Loli zvolaly: To je hlas Panny Marie! Avšak po přetočení pásky již vícekrát nezazněl. Tento příběh se zopakoval ještě jednou, když měla zjevení Mari-Cruz. Opět se hlas nechal slyšet pouze jednou. Tuto událost potvrdilo dvanáct svědků. V knize je i několik dodatků. V jednom z nich se píše o knězi, který díky stigmatům se stal mučedníkem, který trpěl déle než 50 let (Pio z Pietrelciny). Obdržel četné mimořádné dary: vize, vůni, která se šířila z jeho těla - přesněji ze stigmat -, dar uzdravování, vidění do srdcí i dar proroctví. Vybráno z knihy: ...Bohu se zalíbilo, aby byl jeho služebník Otec Pio úzce spojen s událostmi v Garabandalu. Jakožto poslušný bratr se P. Pio vyhýbal vyjadřování vlastních úsudků dříve, než to učinila církev. A jelikož se církev dosud nevyjádřila k přirozenému charakteru Garabandalu, ani on nic veřejně neprohlašoval. Avšak soukromě, před spolubratry ve víře a několika dalšími lidmi, si dovolil přiznat svou osobní víru ve zjevení. 

 Obsah knihy (klikni zde)

 

duse v ocistci maly Marie Simmaová - DUŠE V OČISTCI

 

Anotace knihy: Autorka, německá mystička 20. století, pomáhala duším v očistci už od dětství tím, že se za ně modlila a obětovala odpustky. Od roku 1940 se na ni začaly obracet duše s prosbou o pomoc. Na svátek Všech svatých r. 1953 začala pomáhat duším v očistci smírným utrpením. Kniha hovoří o všem, co se Marie Simmaová od duší v očistci dověděla o současné době, a tom, co viděla v nejtěžších chvílích utrpení pro své poučení i útěchu.

 

 

prekvapujuce taj malyMarie Simmaová - PREKVAPUJÚCE TAJOMSTVO DUŠÍ V OČISTCI

 

Mária Simma je rakúskou mystičkou. Už 50 rokov ju vďaka osobitnému Božiemu daru, ktorý je v dejinách Cirkvi známy, navštevujú duše v očistci. O čom jej tieto duše hovoria? Upozorňujú, žiadajú o modlitby a hovoria o svojich nevýslovných očistcových utrpeniach, ktoré sú zmierňované radostným očakávaním a istotou, že sa skôr či neskôr ocitnú v Božom náručí. Zjavujú žijúcim na zemi úžasnú moc, ktorou môžu uľahčiť utrpenie zosnulých a súčasne dostať početné dobrodenia a pomoc v tomto živote i živote po smrti. Svedectvá sestry Emmanuely zapísané v tejto knižke, zozbierané z úst Márii Simmy, nás nútia zamyslieť sa. Môžu nám pomôcť zmeniť naše postoje a zvyklosti a začať žiť iným spôsobom - podľa toho, čo chce Boh... Pán používa mnohé spôsoby, ktorými sa k svojim deťom denne prihovára a ktorými im pomáha v ich duchovných potrebách. Dary, ktoré Pán dáva omilosteným dušiam, sú mocnými svetlami, ktoré svietia ľuďom na cestu.

 

spirago utrpeni a radosti ocistce malyF. Spirago - UTRPENÍ A RADOSTI OČISTCE

 

Je to vydání z roku 1936 a má 117 stran. Je zde cca 19 popsaných případů duší v očistci - ze soukromých zjevení mnohých svatých, blahořečených atd. V těchto vizích je příčina, povaha a trvání jejich utrpení, hrůzy hříchu, stejně jako intenzita a trvání nezbytné pro smíření.

Obsah knihy (klikni zde)

 

ocistec frantisek mracek malyFrantišek Mráček - OČISTEC

 

Je zde asi nejvíce popsaných případů duší v očistci, které byly v češtině zveřejněny do dnešních dnů. Jako hlavní prameny byly použity tyto zdroje: Franz Spirago; Marie Simmaová; Eugenie von der Leyen; řeholnice Marie de la Croix která měla v letech 1874-1890 mystické zážitky a vize z očistce (jmenovala se světským jménem Elisa Sophie Clementina Hébert)

 Obsah knihy (klikni zde)

 

TERÉZIA NEUMANNOVÁ z Konnersreuthu

 
Anotace knihy: Táto publikácia podáva stručný, ale vyčerpávajúci životopis Terézie Neumannovej, ktorý vznikol v spojení s jej najbližšími. Dotvárajú ho jej vlastné listy, ktoré nám dovoľujú nazrieť do vnútorného života Terézie Neumannovej, ako aj postoje osobností, ktoré ju roky poznali.


Pro ty, kterým je Terezie Neumannová neznámá. Byla to vizionářka, která nepřijímala potravu a žila jen z přijímání Těla Páně. Měla též stigmata na nohou i na rukou, každoročně ve Svatém týdnu upadala do mystického vytržení, v němž bytostně prožívala utrpení Spasitele a pronášela v extázi Boží poselství.

 

marketa marie alacoque malySVATÁ MARKETA MARIE ALACOQUE

 

V knize z roku 1920 jsou uvedena soukromá zjevení ( Kristus se zjevil ), která M. Alacoque za svého života měla.  Měla 3 velká zjevení Krista, která poznamenala křesťanský svět. V poselství si stěžuje Kristus na křesťany. Klade v nich  křesťanům adresné a hluboké otázky. Pravost jejich zjevení uznala oficiálně katolická církev. Dnes patří M. Alocoque  mezi mrtvé neporušené rozkladem.

Obsah knihy (klikni zde) 

 

chambonova poboznost k svatym ranam 1927 malyMARIE MARTA CHAMBONOVÁ

a pobožnost k sv. ranám Pána našeho Ježíše Krista

 

V knize z roku 1927, stran 65 je životní poselství francouzské mystičky Marie Marta Chambon. Vybráno z knihy: ...Pán se této nevinné duši zjevoval už od dětství. Když jí bylo devět let, vzala ji teta na Velký pátek s sebou do kostela, aby tam uctila svatý kříž. Tu se jí ukázal Spasitel na kříži, jeho tělo byla samá rána... Citace z knihy: ...V mládí býval jejím stálým společníkem, doprovázel ji na pole, cestou ji obveseloval a dovedl ji šťastně domů... V roce 1866 sám Kristus sestru Marii Martu pověřil, aby šířila pobožnost k jeho sv. ranám a aby tuto pobožnost obětovala za záchranu duší. Další citace: ..."Dcero má," pravil jí Pán jindy, "vítězství musí být dosaženo a to skrze mé svaté utrpení. Na Kalvarii se zdálo, že je vše ztraceno, a přece právě tam začalo moje vítězství. Přeji si stále, aby lidé čerpali co nejvíce užitku z vykoupení, ale musí všichni, ať věřící nebo nevěřící, sloužiti k mé oslavě." Jednou ji Pán velice polekav, dav jí spatřiti Spravedlnost boží, rozhněvanou lidskými hříchy. Celá bez sebe zvolala v nejhlubší pokoře: "Bože můj, nehleď na naše zločiny, nýbrž na svoje milosrdenství." Tímto častým voláním a obětováním sv. ran se Pán nechal ponenáhlu uchlácholiti. Zároveň ji povzbudil slovy: "Obětuj mi často mé rány, abys mi tím získala hříšníky, neboť žízním po duších."

 

chambonova salesianka 1933 malySESTRA MARIE MARTA CHAMBONOVÁ

SALESIÁNKA V CHAMBERÁCH

 

Vydání z roku 1933, stran 205. Obzvláštní milosti a zjevení, kterých se dostalo Marii Martě Chambonové, zasluhují zajisté podivu. Pohlíží se na ni jako na poselkyni Boží, která pomáhá šířit ducha apoštolského. Život sestry Marie Marty je pln neobyčejných událostí. Podle záznamů představených se stále stýkala s nebem. V červnu 1866 začaly návštěvy Pána Ježíše, Panny Marie, svatých i duší v očistci. Obržela mnohá ponaučení ohledně svatých ran Ježíše Krista. Citace z knihy: .....Tu ji Božský Spasitel naučil povzdechu: "Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství pro zásluhy tvých svatých ran!" Potom dodal: "Mnoho lidí zakusí, jak je tato prosba účinná." "Přeji si," prohlásil jindy, "aby kněží dávali tento povzdech ve zpovědnici za pokání. - Vyslovujte jej častěji také u nemocných; posíliť duši i tělo. Hříšník, který se pomodlí: Věčný Otče obětuji ti rány Pána našeho Ježíše Krista, abys uzdravil rány duší našich - dosáhne milosti obrácení. Svaté rány jsou útěchou a posilou v utrpení. Svaté rány zajišťují šťastnou smrt. Pro duši, která vydechne v mých svatých ranách, není smrti; ony udělují pravý život."

 

poselstvi j menendez malyPOSELSTVÍ NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA SVĚTU (Které Pán Ježíš sdělil služebnici Boží sestře Josefě Menéndez z Družiny Nejsv. Srdce v klášteře Les Feuillants ve Francii) 

 

Vydání z roku 1954 a má 64 stran. Vybráno z knihy: V každém století od času založení Církve mluvil Bůh skrze privátní zjevení. V 17. stol. sv. Markéta Marie z Alacoque měla skoro táž zjevení jako Josefa Menéndez ve 20. století. Jsou zde popsány četné satanovy útoky na ni i popisy pekla. Cituji: ...Jiný den po návratu z hlubin pekla napsala: "Dnes jsem viděla veliký počet lidí padat do pekelné propasti... zdáli se to být světáci, a ďábel chlubně hulákal: Svět je zralý pro mne... Já vím, že nejlepší způsob zmocniti se duší je, když se v nich vzbuzuje touha po radovánkách a užívání... Na jiném místě knihy se píše: ...Tento nesnesitelný zápach obkličoval Josefu při jejím návratu z pekelné propasti a byl to tentýž, jaký bylo cítit při jejím únosu. Byl jako smíšenina síry a pálícího se shnilého masa a svědkové praví, že ji bylo tím cítit čtvrt nebo i půl hodiny potom....Jiný den na Bílou sobotu zvolala: "Kdo mne pálí?" Ale na blízku nebylo žádného světla ani ohně a její šat na pohled byl nedotčen. Rychlým pohybem rozhrnula na prsou své šaty a v tom okamžiku celá světnice byla naplněna silným zápachem a smrdutým kouřem a její spodní prádlo hořelo. Velká popálenina zůstala poblíž srdce. Celkem desetkrát byla tak popálena. Viděla ďábla, jak na ni chrlí z úst plameny, jichž viditelné stopy byly nejen na jejích šatech, ale i na těle. Dlouho to trvalo, než se zahojily a zanechaly jizvy. Mnoho těch popálených šatů je uschováno .....

 

tekouci svetlo bozstvi malyTEKOUCÍ SVĚTLO BOŽSTVÍ SESTRY MECHTILDY MAGDEBURSKÉ

 

Vydání z roku 1920 a má 257 stran. Mechtilda Magdeburská se narodila kolem roku 1210 v Magdeburgu (Německo) a své první mystické zážitky prožila již ve dvanácti letech. Téměř po 15 let byla tato kniha ji vnukána. Velmi často se zde píše: Tak řekl (či pravil) Náš Pán. Jsou jí udíleny rady jak žít: ...Člověk, který jen sám sobě dělá pohodlí nebo radost, jest sám sobě živ. Ale každý člověk měl by býti sám v sobě Kristem, měl by totiž býti Bohu živ, a ne sám sobě. Přeblažený ten, jenž všecek v Bohu žije, tomu jest vše jedno, co má, vyjma svatou chudobu... nebo ...Až ti bude umříti, hleď ať se kaješ z celého svého života, buďsi jak svatá... Jsou zde četné dlouhé pasáže o konci časů např. O Henochově a Eliášově utrpení a o posledních kazatelích a o antikristově zlobě. Tito dva proroci byli dle Písma svatého či jiných starobylých pramenů vzati ještě za svého života do nebe i s těly, aby se jednoho dne vrátili před koncem světa. Poté co M. Magdeburská uvádí, že Eliáš bude umučen první, zveřejňuje tato prorokyně i dialog který povede Henoch s Antikristem. Rozhovorů je v této knize více např. v kapitole: O počátku všech věcí, které Bůh stvořil - je uvedeno, jak se tři Osoby domlouvají jak stvoří tento svět.

 

moudrost juliany z norwiche malyMOUDROST JULIANY Z NORWICHE

 

Blahoslavená Juliana z Norwich byla patrně jedinou vizionářkou ve středověké Anglii. Juliana měla intenzivní vztah k Ježíšovu ukřižování. Dlouho se modlila za to, aby směla vidět Kristovo ukřižování tak, jako jeho tehdejší očití svědci, a také aby Kristovo utrpení mohla prožít tělesně i duševně. Vyslyšením těchto modliteb byla skutečnost, jak sama vypráví, v květnu 1373 byla znenadání postižena vážnou chorobou, která ji během třech dnů přivedla na pokraj smrti. Její blízcí si dokonce v jednu chvíli mysleli, že již zemřela. Poté co jí kněz, který přišel k jejímu lůžku, ukázal krucifix, Juliana nejenom okamžitě nabyla zdraví, ale obdržela také oněch šestnáct zjevení, které následně písemně zaznamenala a komentovala ve své knize Zjevení božské lásky. Vzniká tzv. krátký text vidění ukázané v roce 1373. Patnáct let po těchto mimořádných událostech jí Pán vyjevil smysl oněch vidění. Chtěla bys vědět co zamýšlel tvůj Pán a poznat smysl tohoto zjevení? A proč ti to zjevuje? A tak vzniká tzv. dlouhý text o 86 kapitolách. Angličanka Monica Furlong uspořádala tento výběr tak, že použila několik málo kapitol z prvního vydání (krátký text z roku 1373; kapitoly: 4, 19, 20, 22) a pak několik kapitol z druhého vydání (dlouhý text kolem roku 1393; kapitoly: 5, 6, 9, 10, 14, 15, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 42, 43, 46, 53, 59). Citace z knihy: Modlitba spojuje duši s Bohem, neboť ačkoli duše je svou podstatou a povahou trvale podobná Bohu, je pro hřích člověka často ve stavu odlišném od jeho stavu. Modlitba sjednocuje vůli duše s Boží vůlí, přibližuje ji k Bohu a činí ji podobnou Bohu jak svou podstatou, tak i stavem. ...

 

zivot ruysbroecka malyVavřinec Suria - ŽIVOT RUYSBROECKA PODIVUHODNÉHO

 

Vydání z roku 1915, stran 155. Jakub Deml, který tuto knihu přeložil, často překládal velké mystiky. Tedy světce (vyjímečné osobnosti) se specifickým darem nadpřirozených zážitků, cestou výjimečné Boží milosti. Takovým mystikem byl i blahoslavený Jan Ruysbroeck - holandský (vlámský) kněz žijící v letech 1293 až 1381.V 10. kapitole se můžeme dočíst o tom, jak byl jednoho dne nalezen bratry, respektive byl v extázi obklopen ohněm pod stromem, pod kterým odpočíval a kterému plameny neublížily. Na straně 126 se dále píše, že při modlitbě a kontemplaci byl několikrát pro jeho vroucnost viděn ohnivým a paprskujícím. Od strany 133 je seznam a stručný rozbor Ruysbroeckových spisů. Jakým způsobem psal spisy? Jednomu náramně vzdělanému mistru a to Gérardu Velikému řekl: ...buď ujištěn a přesvědčen, že nikdy jsem nevložil do svých spisů slova, leč z vnuknutí Ducha Svatého, a za jakési obzvláštní a přesladké přítomnosti Nejsvětější Trojice... Někteří Bratří, doposavád žijící, uvádějí, že tato slova z úst muže svatého na konci jeho života obdrželi jako závěť.

Obsah knihy ( klikni zde )

 

o budoucnosti katol cirkve malyHonert - O BUDOUCNOSTI KATOLICKÉ CÍRKVE A KONCI SVĚTA (ve světle předpovědí Pána Ježíše a proroctví svatých i světic Božích)

 

Vydání z roku 1923 a má 126 stran. Jedním z důležitých pramenů knihy je nedokončený výklad Zjevení sv. Jana od Jana Bartoloměje Holzhausera. O tomto knězi se v knize píše toto: ...prožíval dny dokonalého světce a proto mezi jinými milostmi a dary Božími, byl obdařen i darem zázraků... na jiném místě knihy ...i jeho životopisci vypravují celou řadu proroctví od něho pocházejících, z čehož dostatečně plyne, že byl obdařen prorockou visí... Všeobecně považuje se spis jeho za dílo Bohem řízené. V pondělí o velikonocích svým přátelům řekl: Kristus Pán mně dnes vyloží nejtěžší místo ve Zjevení sv. Jana. Výklad Holzhauserův o Zjevení není však dokončen. Příčinu uvádí sám: Nemohu díla svého dokončiti, neboť opustil mne duch, jenž se mnou počal pracovati. V knize se též cituje Hildegarda z Bingenu která mívaha božská vidění od 3 let, jež potrvaly až do její smrti. V knize je také dán velký prostor A. K. Emmerichové a jejímu proroctví.

 

o budoucnosti katol cirkve 1931 malyHonert - O BUDOUCNOSTI KATOLICKÉ CÍRKVE A KONCI SVĚTA (ve světle předpovědí Pána Ježíše a proroctví svatých a světic božích anebo osob zemřelých v pověsti svatosti)

 

Je to druhé české vydání, které má 330 stran a bylo vydáno v roce 1931

 

 

svaty josef kopertinsky malyGustavo Parisciani - SVATÝ JOSEF KOPERTINSKÝ

 

Vybráno z úvodu: ...jej Bůh nikdy neopouští a posiluje jej zcela mimořádnými charismaty. Jsou to časté extáze doprovázené levitacemi, dar uzdravování,  dar proroctví, dar vidění do srdce a další.

Obsah knihy (klikni zde)

 

 

sv gemma galgani malyJozef Timuľák - SVÄTÁ GEMMA GALGANI

 

Vybráno z knihy: ...videla a ako s bratom sa rozprávala so svojím Anjelom Strážcom a svätými patrónmi, s Pannou Máriou a s Ježišom... Tato italská stigmatizovaná je taká známá tím, že měla závažné a nevyléčitelné onemocnění páteře. Když se zdálo,  že 21 letá Gemma leží na smrtelné posteli - její nemoc trvala už celý rok, kdy ležela nepohnutě a nedokázala se ani obrátit,  dále citace z knihy ...Gemmine uzdravenie bolo okamžité a dokonalé. Pôvodcom bolo Najsvätejšie Srdce Ježišovo, orodovníčkou bola blahoslavená (dnes už svätá) Margita Mária Alacoque a ctihodný Gabriel Possenti (dnes už tiež svätý)  bol pomocníkom... Dočtete se také, jak byla Gemma hrozně trápená ďáblem a je zde také kapitola nazvaná "Milosti a zázraky získané  na príhovor svätej Gemmy"

Obsah knihy (klikni zde)

 

John A. Schug - „OTEC PIO KAPUCÍN“

 

Po sedmiletém důkladném zkoumání životopisných údajů nám autor knihy, kapucín z Oklahomy,  nabízí místy neuvěřitelný životní příběh Otce Pia (1887-1968), kapucínského kněze z malého horského městečka  San Giovanni Rotondo v Itálii. Dnes patří OTEC PIO mezi mrtvé neporušené rozkladem.

 

Kateřina Tangariová - P. PIO, JAK JSEM HO ZNALA

 

zjeveni sv jana apostola malyZJEVENÍ SVATÉHO JANA APOŠTOLA ( ČTENÍ Z PÍSMA SV. NOVÉHO ZÁKONA )

 

Je to vydání z roku 1946 a má 335 stran. Obsah: Texty zjevení s úvahami a výkladem. Podle překladu J. L. Sýkory a J. Hejčla

 

 

don gobbi malyDon Gobbi - KNĚŽÍM, PŘEMILÝM SYNŮM PANNY MARIE 

 

Obsah: ...poselství obsažená v této knize se nemají chápat jako slova řečená Pannou Marií bezprostředně (při zjevení), nýbrž jako její slova přijatá Donem Stefanem Gobbim formou tzv. vnitřní řeči (viz dále v úvodu knihy). Jejich uveřejnění je v souladu se směrnicemi papeže Pavla VI. z 14. 10. 1966.

 

Více informací na http://web.katolik.cz/feeling/6_7.htm Je to "modrá kniha donna Gobbiho" v jednom celku ve formátu "pdf". Jsou zde i ročníky 1996 a 1997, které v původním tisku "modrých knih" nejsou.

 

nositelia krist ran malyJohannes Maria Höcht - NOSITELIA KRISTOVÝCH RÁN

 

Vybráno z předslovu překladatele. ...Kniha uzrela svetlo sveta po desaťročnej náročnej práci, spojenej najmä s namáhavým výskumom. Keďže má vyše 500 strán, rozhodli sme sa ju podstatne skrátiť. Vybrali sme údaje o tých najznámejších nositeľoch Kristových rán, ktorí sú našej slovenskej verejnosti viac-menej známi. ...Keďže v knihe je reč iba o stigmatizovaných, treba poznamenať, že predstavujú akúsi vybranú skupinu medzi mystikmi.

 

Jsou zde tito stigmatizovaní proroci: Svätý František z Assisi, Katarína zo Sieny, Terézia z Avily, Passitea zo Sieny, Uršula Benincasa, Margita Mária Alacoque, Svätá Veronika Giuliani, Ane Jozefína Lindmayrová, Anna Katarína Emmerichová, Alžbeta Canori-Morová, Miriam z Abellínu, Lujza Lateau, Gemma Galgani, Anna Schäfferová, Alexandra Mária de Costa, Terézia Neumannová, Páter Pio, Marta Robinová

 

eucharisticke zazraky1 malyPetrini - EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY 1

 

Vybráno z předmluvy. ...V posledních letech začala u některých katolíků kolísat víra ve skutečnou přítomnost Kristovu v Eucharistii. Je a zůstává učením Církve, že Ježíš v proměněném chlebě je s tělem, krví a duší skutečně přítomen tak dlouho, pokud proměněný chléb je fyzickým chlebem. Aby Bůh usnadnil a upevnil víru v toto veliké tajemství, konal a stále koná skrze Eucharistii zázraky. Kéž tyto zprávy vybrané z mnoha jiných přispějí k tomu, aby se opět a úplně potvrdilo učení o eucharistické přítomnosti Krista Pána ve všech svatostáncích světa a aby v nás rozdmýchaly hlubokou vděčnost a lásku k tomuto nepopsatelnému zapření Páně.

 

sestra maria celesta crostarosa autobiografia malySestra Mária Celesta Crostarosa - AUTOBIOGRAFIA

 

Kniha má 294 stran. Italská mystička je především známá tím, že ji jako řeholnici řádu Karmelitánek byly Bohem zjeveny regule nového řádu Redemptoristů.  Vybráno z knihy: ...Videnia a zjavenia, Božie zázraky a diabolské zásahy sa dejú a navzájom prepletajú na každej stránke Autobiografie.....  .....V jedno nedeľné ráno som pristúpila k svatému prijímaniu. Keď som prijala svatú hostiu, ukázal sa mi náš Pán Ježiš Kristus s  prebodnutým bokom. Prijal ma do svojho božského Srdca a povedal mi: "Vojdi do tejto rany a ja ťa obmyjem a očistím zo všetkých tvojich  hriechov." Po týchto neopísateľne nežných slovách sa moja duša cítila čistá a slobodná. A Pán dodal, že mi odpustil všetky hriechy.  Vtedy som sa rozplakala sladkými slzami a plakala som veľa hodín, zotrvávajúc v hlbokej vnútornej sústredenosti. Potom mi Pán povedal:  "Ja chcem byť tvoj vodca, ja ťa chcem viesť. Nehľadaj nikoho iného iba mňa, ja budem tvoj učiteľ, nemiluj žiadne stvorenie, iba mňa."  Zakúsila som takú vnútornú útechu, že som bola akoby mimo seba, celá ohromená. Vtedy mi bolo po prvýkrát dané vnútorné videnie.

 

antikrist malyFranz Spirago - ANTIKRIST

 

Kniha rakouského teologa profesora Franze Spiraga. Má za téma příchod, panování a definitivní pád Antikrista.  Autor zde shromáždil, vybral a komentuje příslušné výroky z Písma, církevních Otců i soukromých zjevení.  Kromě samotného Písma k mnohým z nich neexistuje závazné rozhodnutí katolické církve. Dole na obrázku  je titulní obálka původního německého vydání z roku 1931 (nese církevní schválení k tisku), knihu do češtiny  přeložil Jaroslav Voříšek.

der antichrist maly

 Obsah knihy (klikni zde)

 

co soudi mnozi o antikristu 1924 malyFrant. Spirago - CO SOUDÍ MNOZÍ O ANTIKRISTU

(dle písma sv., ústního podání a dle zjevení jednotlivých hodnověrných osob.)

 

Vydání z roku 1924, stran 41. Citace z knihy: ... Prorok Ezechiel (kap. 38.) nazývá Antikrista " Gog " a jeho přívržence " Magog " (Bellarmin). Pojmenování " Gog " a " Magog " užívá také Zjevení sv. Jana 20, 7. Syn Jafeta jmenoval se také Magog (I. Mojžíš 10, 2) a tak i krajina, kde potomci jeho bydleli. Dle Allioliho nazývali jménem " Gog " panovníky barbarské říše Magog, která byla severně od Palestiny a židům, ctitelům pravého Boha, byla nepřátelskou... Další citace z knihy: ... Podnes mnozí se namáhají vysvětliti souvislost slov vztahujících se na Antikrista s číslicí 666. Arcibiskup v Kolíně n. R. Crementz (zemřel 1899) vykládá, že židovské slovo Soter znamená nejen v aramejském, ale i v židovském jazyku čili řeči zničitel a obsahuje v sobě číslici 666 (s=60, o=6, t=400, r=200); v jazyku řeckém má ale slovo Soter opačný význam; Soter řecky znamená Vykupitel, Spasitel, Salvator. Není vyloučeno, že Antikrist si dá jméno Soter, an sebe za vykupitele lidstva z otroctví křesťanského vydávati bude, ve skutečnosti ale bude zničitelem...

 

spirago diabol a jeho posobenie malyFranz Spirago - DIABOL A JEHO POSOBENIE / SVEDECTVÁ O PREJAVOCH ZLÉHO DUCHA Z NEDÁVNEJ HISTÓRIE

 

 

 

 

 

 

peklo existuje keller malyJoseph Anton Keller - PEKLO EXISTUJE ( Otřesná svěděctví )

 

Autor se snaží uvádět důkazy o existenci pekla. Jsou zde např. kapitoly: Potvrzení pekla zemřelými (kde jsou  četná svědectví) ; Vize světců o pekle ; Vymítání ďábla

 

Kniha z roku 1889. K tisku znovu v roce 1997 (Die Hölle existiert: Erschütternde Tatsachenberichte) v nakladatelství Verlag Anton. Knihu do češtiny  přeložil Jaroslav Voříšek.

 Obsah knihy (klikni zde)

 

navrat ze zitrka malyGeorge G. Ritchie - NÁVRAT ZE ZÍTŘKA

 

Obsah: Ve svých dvaceti letech George Ritchie zemřel ve vojenské nemocnici. O devět minut později se navrátil do života. Co se mu během těchto minut stalo, bylo tak přesvědčivé, že to změnilo jeho život navždy. Jeden z nejpodivuhodnějších popisů posmrtného života s předmluvou R. A. Moodyho, autora knihy "Život po životě". Cituji: Je to kronika jednoho ze tří nebo čtyř nejfantastičtějších a dobře doložených prožitků skoro mrtvých, které znám. I samotný příběh Dr. Ritchieho je ohromující. A je dokonce ještě více takových, když si člověk uvědomí stovky a stovky dalších osob, které měly tak těsné setkání se smrtí a vrátily se do života s tak velmi podobnými prožitky.

 

marie v mexiku guadalupe zazracny obraz malyMichal Hargaš - ZJAVENIA PANNY MÁRIE V MEXIKU - GUADALUPE (ZÁZRAČNÝ OBRAZ)

 

 

V této knize se dozvíte, že v Guadalupe je vystavený obraz Panny Marie, který vznikl zázračně při soukromém zjevení v roce 1531 indiánovi jménem Juan Diego. Jsou zde zveřejněny výsledky zkoumání obrazu americkou vládní agenturou, která se jmenuje Národní úřad pro letectví a kosmonautiku. Obraz v sobě skrývá mnohá tajemství. Experti z NASA - Prof. Philips Callahan, Dr. Richard Kuhn (nositel Nobelovy ceny za chemii) a celá řada vědců a odborníků, kteří provedli mnoho analýz. NASA přináší mnohé zajímavosti např. Oftalmologické studie provedené na očích Marie ukázaly, že na přibližující se světlo sítnice reaguje stejně jako sítnice živého oka. Teplota vlákna tkaniny, z níž byla tilma zhotovena, udržuje konstantní teplotu 36,6 ° C, stejně jako tělo živé osoby. Prostřednictvím fonendoskopu je slyšet pod opaskem oděvu Panny Marie (znázorňujícím její těhotenství) tep, stejně jako u dítěte v děloze, 115 pulzů za minutu. Dále podle agentury NASA materiály, které tvoří barvy obrazu, nepatří k prvkům známým na Zemi. Ba co víc, prostřednictvím laserových paprsků je vidět, že barvy textilie jsou těsně nad plátnem, aniž by se ho dotýkaly. Jinými slovy - obraz se volně vznáší tři desetiny milimetru nad povrchem. A ještě jedna pozoruhodnost: hvězdy viditelné na plášti Panny Marie odrážejí přesnou konfiguraci nebe nad Mexikem v zimním slunovratu, v den, kdy došlo k zázraku - 12. prosince 1531.
O zjevení Panny Marie v Mexiku existuje video od Ing. Pavla Mráčka a to zde http://www.tvnoe.cz/video/2370

 

Novodobý prorok - VASSULA RYDÉN

 

Vassula přijímá poselství skrze dar vnitřní řeči (lokutio interna) a vize. Bůh k ní promlouvá prostřednictvím její vlastní ruky; v podstatě jde o rozhovor, ona slyší vnitřně Jeho hlas a zapisuje, co jí říká. Zároveň se ho i ptá, je to vzájemná komunikace, nenucená. Tyto rozhovory zapisuje do sešitů s názvem Opravdový život v Bohu. Toto poselství - Opravdový život v Bohu, tak je nazývá sám Bůh, je hymnem lásky celému stvoření. Je voláním k pokání, smíření a jednotě.

 

Pokud byste se chtěli dozvědět víc o paní Vassule a jejích knihách, 

 dočtete se víc zde (klikni)

 

proroctvi sibylino o xx stoleti krcma malyPROROCTVÍ SIBYLINO O XX. STOLETÍ (KONEC EVROPY)

 

Vydání z roku 1938, stran 32. V jiné knize a to PROROCTVÍ SIBYLY, kterou zpracoval Jiří Zeman (nakladatel - Brno : Scholaris, 1991) je napsáno přesně toto ...Proroctví Sibyly však nelze řadit k prorockým knihám Bible. Je součástí pseudoepigrafické literatury, tj. spisů, jejichž autorství není věrohodné. Proroctví Sibyl (a není jich málo) předkládají "pravdy" v podobě vidění a snů, opírají se o magický význam čísel, čtení z ruky a svojí tajuplností se snaží pronikat za tajemství Boží. Tato proroctví jsou pohanského původu, výplodem fantazie vědem - stařenek.....

 

hostgator coupon code 30 off
© 2013 Opus Bonum - Všechna práva vyhrazena